Zasady konkursu

Termin nadsyłania prac minął. Wyniki konkursu ogłosimy do 19 X 2020

Regulamin dolnośląskiego konkursu literackiego “Z ziemi polkowickiej… Baśnie i legendy”

I. Definicje.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1. Konkursie, należy przez to rozumieć Dolnośląski konkurs literacki “Z ziemi polkowickiej… Baśnie i legendy”. Konkurs jest jednorazowy i jednoetapowy. 2. Organizatorze, należy przez to rozumieć Fundację “Kulturolubni”, z siedzibą w Polkowicach (59-100) przy ul. Skalników 4, zarejestrowaną pod numerem KRS 00008228117, numer NIP 5020119971, numer REGON 38553148900000, adres email: kulturolubni@gmail.com. 3. Partnerach, należy przez to rozumieć współorganizatorów Konkursu, tj. Centrum Kultury w Polkowicach, Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Polkowicach, Urząd Gminy w Polkowicach oraz Narodowy Instytut Dziedzictwa. 4. Uczestnikach Konkursu (dalej Uczestnicy), należy przez to rozumieć osoby, które ukończyły 16 rok życia, są mieszkańcami województwa dolnośląskiego i zaaplikowały w Konkursie. 5. Laureatach, należy przez to rozumieć Uczestników, którzy zostaną nagrodzeni przez Jury. 6. Jury, należy przez to rozumieć osoby powołane przez Organizatora w celu oceny prac konkursowych. 7. Skrypcie, należy przez to rozumieć zbiór regionalnych faktów historycznych, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

II. Zasady udziału w Konkursie.

ksiezniczka
1. Przedmiotem Konkursu jest stworzenie baśni lub legendy na podstawie wybranego faktu historycznego ze skryptu. Za cel Konkursu organizator stawia sobie zachowanie i promowanie niematerialnego dziedzictwa regionu i jego unikatowej kultury oraz popularyzację historii gminy Polkowice.
2. Konkurs jest przeznaczony dla osób, które ukończyły 16 rok życia.
3. Konkurs ma zasięg regionalny i jest przeznaczony tylko dla mieszkańców województwa dolnośląskiego.
4. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy sporządzić pracę pisemną, w języku polskim, zawartość tekstu min. 2 strony, max. 8 stron (formatu A4), czcionka Times New Roman, 12 pkt., interlinia 1,5.
5. Prace muszą opierać się na min. jednym fakcie historycznym, których zbiór znajduje się w skrypcie, powinny także w sposób oryginalny i interesujący łączyć fakty geograficzne oraz historyczne z fikcją literacką.
6. Każdy z uczestników może przesłać maksymalnie dwie prace konkursowe.
7. Pracę konkursową należy przesłać w wersji elektronicznej w edytowalnym formacie tekstowym (.doc, .docx, .odt) na adres: konkurs.kulturolubni@gmail.com. W tytule maila należy podać imię i nazwisko oraz tytuł pracy.
8. Do maila należy dołączyć wypełnioną Kartę zgłoszeniową, dostępną na stronie www.kulturolubni.pl oraz www.zziemipolkowickiej.pl
9. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest podpisanie Karty zgłoszeniowej przez osobę sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
10. Pytania związane z Konkursem można kierować do członków Fundacji na mail: konkurs.kulturolubni@gmail.com

III. Terminarz.

1. Termin nadsyłania prac: od 29 sierpnia do 29 września 2020 r.
2. Prace nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi nie później niż 19 października 2020 r.

IV. Ocena prac i nagrody.

1. Prace oceniać będzie Jury, powołane przez Organizatora.
2. Jury oceni nadesłane prace na podstawie czterech kryteriów: zgodność z tematem, oryginalność, bogactwo językowe, poprawność stylistyczna i językowa.
3. Spośród nadesłanych prac Jury przyzna 10 równorzędnych nagród, bez podziału na miejsca.
4. Możliwe jest przyznanie wyróżnień, jednak bez nagrody rzeczowej.
5. Decyzje Jury są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
6. Nagrodami w Konkursie będą nagrody rzeczowe (o łącznej wartości 6600 zł), które zostaną wysłane Laureatom na wskazany przez nich adres.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do przyznania mniejszej lub większej ilości nagród, jeśli Jury podejmie taką decyzję.
8. Lista nazwisk laureatów zostanie opublikowana na stronach internetowych Organizatora (www.kulturolubni.pl oraz www.zziemipolkowickiej ) oraz Partnerów.

V. Prawa autorskie i udostępnianie prac.

1. Z chwilą przesłania pracy konkursowej do Organizatora Uczestnik:
a. oświadcza, iż jest wyłącznym twórcą pracy w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 ze zm.), przysługują mu wszystkie prawa autorskie do tej pracy (tekstu), które nie są obciążone żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich;
b. oświadcza, iż praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich oraz, że praca jest oryginalna, dotąd niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach.
2. Uczestnik, który prześle pracę konkursową (tekst), w jakikolwiek sposób naruszający prawo lub prawnie chronione dobra osób trzecich, będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich roszczeń tych osób. Organizator ma prawo wykluczyć Uczestnika z konkursu w przypadku stwierdzenia, że praca konkursowa była uprzednio wprowadzona do obrotu/opublikowana.
3. Uczestnik, a w przypadku niepełnoletniego Uczestnika osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem, przesyłając pracę konkursową zobowiązuje się, że w przypadku otrzymania nagrody na podstawie umowy przeniesie na Organizatora majątkowe prawa autorskie albo udzieli licencji wyłącznej uprawniającej do korzystania z autorskich praw majątkowych do nadesłanej pracy konkursowej w całości lub części, stanowiącej utwór w rozumieniu prawa autorskiego, na wymienionych poniżej polach eksploatacji:
a. trwałe lub czasowe utrwalenie lub zwielokrotnienie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, jak również trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie ich kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
b. publiczne rozpowszechnianie i udostępnianie w ten sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym;
c. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
d. prawo do wykorzystania dla celów edukacyjnych, szkoleniowych i promocyjnych;
e. prawo do rozporządzania oraz prawo udostępniania do korzystania z utworu, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich wymienionych powyżej polach eksploatacji.
4. Zobowiązanie, o którym mowa w ust. 3 następuje poprzez złożenie oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 2 do Regulaminu.

VI. Ochrona danych osobowych.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Kulturolubni, 59-100 Polkowice, ul. Skalników 4. To oznacza, że odpowiada za ich wykorzystywanie i bezpieczeństwo.
2. Wszelkie pytania dotyczące swoich danych osobowych mogą Państwo kierować na adres e-mail: kulturolubni@gmail.com, ul. Skalników 4, 59-100 Polkowice, tel. 76-746-88-25
3. Dane osobowe podawane są przez uczestników Konkursu dobrowolnie, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udziału w Konkursie.
4. Poprzez udział w Konkursie uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora do celów związanych z przeprowadzeniem Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane, jako RODO oraz przepisami wewnętrznymi Organizatora.
5. Uczestnik Konkursu poprzez przesłanie pracy konkursowej i karty zgłoszeniowej wyraża Organizatorowi i Partnerom zgodę na publiczne udostępnienie swojego imienia i nazwiska, przy informacjach związanych z Konkursem.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres przydatności wynikającej z wymienionych powyżej celów przetwarzania, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, natomiast w pozostałych przypadkach do odwołania zgody.
7. Uczestnik Konkursu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Uczestnik Konkursu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

VII. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień regulaminu rozstrzyga Organizator.
2. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, o czym poinformuje na stronie internetowej Organizatora: www.kulturolubni.pl.
3. Organizator zastrzega sobie prawo odstąpienia od organizowania Konkursu bez podania przyczyny i nierozstrzygnięcia Konkursu w przypadku nadesłania zbyt małej ilości prac.
4. W przypadku odwołania konkursu nadesłane prace nie będą wykorzystywane przez Organizatora do jakichkolwiek innych celów.
5. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora warunków wyrażonych w niniejszym Regulaminie.
6. Konkurs dofinansowano w ramach programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wspólnie dla dziedzictwa.

Przewiń na górę